Kompetensutveckling för personal inom restaurang/storkök

En Yrkeshögskoleutbildning på 150 yrkeshögskolepoäng på halvfart

AllmäntWebbild arbetsledare storkok

Denna utbildning vänder sig till erfaren personal inom restaurang/storkök och har målsättningen att deltagaren efter slutförd utbildning ska kunna fungera som arbetsledare i storkök, företrädesvis ioffentlig sektor (skola, vård, omsorg), men även inom privat sektor. Att utbildningen bedrivs på halvfart innebär att deltagaren har möjlighet behålla sin tjänst i stor utsträckning under utbildningen och täcka ev. inkomstbortfall med studiemedel.

Utbildningsmål

Efter genomgången utbildning skall du kunna:

 • fungera som avdelningschef, arbetsledare, produktionsansvarig, köksmästare eller motsvarande i storkök.
 • utöva ett aktivt, konstruktivt ledarskap i storkök.
 • göra och följa upp budget för verksamheten.
 • planera menyer med hänsyn till ekonomiska ramar, näringsvärde och tillagningstekniker.
 • tillämpa de lagstadgade villkoren för livsmedelshantering och ha egen färdighet upprätta egenkontrollprogram för vald enhet.
 • på ett kostnadseffektivt sätt planera och organisera inköp och varuflöde.
 • på ett korrekt sätt bemanna organisationen och göra arbetsschema.
 • ha ett holistiskt perspektiv på måltidsupplevelsen, där mat, miljö och bemötande samspelar.

Utbildningens uppläggning

Utbildningen omfattar 10 delkurser, inklusive en LIA-period under de tre utbildningsperioderna (1,5 år). Utbildningen bedrivs på halvfart - två schemalagda dagar per vecka. En dags studier = ett yrkeshögskolepoäng

Period 1 
Summa period 1 50p
Ekonomi  25p
Inköp, logistik, datakommunikation 10p
Metodmatlagning inkl bakning, specialkoster 10p
Livsmedelshygien, arbetsmiljö 5p
Period 2 
Summa period 2 50p
Egenkontrollprogram  5p
Organisation och ledarskap 25p
Menyplanering 10p
Kommunikation & gästbemötande 10p
Period 3
Summa period 3 50p
Lagar och avtal, arbetsrätt  10p
Examensarbete 2p
Lärande i arbete (LIA) 38p

LIA = Lärande i arbetet

En LIA-period om 19 veckor ingår i utbildningen under period 3. Du deltar då i den dagliga verksamheten på enhet/företag du själv väljer. Tillsammans med företaget/enheten planeras innehållet så att du får en varierad och representativ inblick i verksamheten och förståelse för arbetsledarens roll och ansvar.

Du genomför också en överenskommen projektuppgift under LIA-n och den avrapporteras i examensarbetet. Utbildningen ger dig Utbildningsbevis från Yrkeshögskoleutbildning när du slutfört samtliga delkurser med godkänt resultat.

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen (eller styrelsen) för utbildningen ingår representanter för anordnare, arbetsliv, universitet, vuxenutbildning och studerande. Ledningsgruppens övergripande ansvar är att säkerställa att utbildningen håller en hög kvalitet och genomförs i enlighet med utbildningsplan och myndighetskrav.

 • Per-Olof Thång, Centrum för Yrkeskunnande, Göteborgs universitet
 • Gertrud Sonesson, Lunds kommun
 • Inger Stiltjestrand Svensson, Dining Development, Landskrona
 • Anita Broddesson, Klippans kommun
 • Marina Rahm, Kävlinge kommun
 • Ulrika Arnell , Trelleborgs kommun
 • Alf Carlsson, Gastronomihögskolan, Göteborg
 • Jan Björk, Besöksnäringens Utbildningscenter, Göteborg

I ledningsgruppen ingår även studeranderepresentanter.

Tid

Start och avslutningsdatum framgår av anmälningsblanketten. Period 1 startar i september år 1 och period 3 slutar i december år 2. Studierna bedrivs på halvfart, undervisning 8 timmar per vecka samt handledning enligt schema. Handledning enligt schema.

Plats

Lund

Studieekonomi

Utbildningen är avgiftsfri. Yrkeshögskoleutbildning berättigar till studiemedel. Sök i god tid hos CSN; Centrala Studiestödsnämnden på www.csn.se. Man kan bara söka digitalt.
Du måste ha bärbar dator. Kostnaderna för kurslitteratur uppgår för hela studietiden till ca 1500 kronor. 

Inträdeskrav

HR-programmet, inriktning restaurang, eller motsvarande kunskaper förvärvade i annan utbildning eller i yrkeslivet. Minst ytterligare två års heltids yrkeserfarenhet av matberedning i stor skala inom storkök eller restaurang.

Information

Gastronomihögskolan är ett privat utbildningsföretag som bedriver yrkeshögskoleutbildningar och genomför konsultuppdrag och utbildningar på olika orter i landet.

KY-utbildningar:

 • Gastronomi - produktion och ledning, Stockholm, 1998-2011
 • Att leda en turistanläggning, Varberg 2005-2008
 • YH-utbildning: Arbetsledare i storkök, Vara 2011-2013.
 • YH-utbildning: Arbetsledare i storkök, Luleå 2014-2015.
 • YH-utbildning: Arbetsledare i storkök, Luleå 2015-2016 
 • YH-utbildning: Arbetsledare i störkök, Lund 2015-2017 

I utbildningen Arbetsledare i Storkök samverkar vi med Nationellt centrum för måltiden i Vara

.Logo maltidenyh logo

Go to top